Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Do KNE można wstąpić w ciągu całego roku akademickiego. W tym celu należy przesłać mailowo swoje imię, nazwisko, kierunek oraz rok studiów do przewodniczącego, bądź zastępcy przewodniczącego KNE. Wystarczy skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na tej stronie.

Na początku swojej kariery nowo przyjęty członek otrzymuje status "członek KNE". Angażowanie się w działalność koła skutkuje przyznaniem statusu "członek aktywny". Członkom aktywnym przysługuje pierwszeństwo udziału w wyjazdach i imprezach organizowanych przez KNE. Aby uzyskać status: "członek aktywny KNE" należy:

  1. Posiadać status "członek KNE".
  2. Posiadać co najmniej 50% frekwencję na zebraniach KNE w ciągu 3 kolejnych miesięcy.
  3. Uczestniczyć w co najmniej jednym z projektów realizowanych przez KNE lub zaangażować się w działalność związaną z promocją koła oraz organizacją jego pracy.

Co kwartał, w wyznaczonych przez zarząd terminach następuje mianowanie nowych członków aktywnych.